De verkiezingen | Belangrijk om te weten als verhuurder

Geplaatst op 15/03/2021 Door Wouter Bothoff

De verkiezingen zijn er weer en daarom vonden wij het belangrijk om wat punten te bespreken die voor jou als verhuurder belangrijk zijn om te weten.
Want wat zijn de partijen van plan met de onderstaande punten:

Huurindexatie
Normaal gesproken mag je als verhuurder eenmalig per jaar de huur verhogen aan de hand van de indexatie.
Echter is de huur voor sociale woning dit jaar bevroren. Dat betekent dat je tot en met 30 juni 2022 geen huurindexatie mag toepassen.
Dit hebben we te danken aan de PvdA, de SP, Groenlinks en nit te vergeten de VVD. Wat nogal opmerkelijk is aangezien de VVD hier normaliter
op tegen zou stemmen.

Op 16 maart wordt er besproken of de huurindexatie voor de vrije sector ook bevroren gaan worden of niet

Zelfbewoningsplicht
Ook wordt er veel gesproken over een zelfbewoningsplicht. In sommige gemeentes geldt deze regel al, vooral bij nieuwbouwwoningen.
Deze regel willen ze dus verder uitbreiden om het de starters gemakkelijker te maken om aan een woning te komen.
(Nogal vreemd want starters kopen juist alleen maar turn-key woningen en beleggers ook de opknappers omdat starters daar geen geld voor
hebben + Starters bieden tegen elkaar op omdat ze met emotie aankopen en beleggers willen juist rendement maken en hebben een max.)

De partijen die tegen die voorstel zijn zijn alleen de PVV en de PvD.

Verhuurdersheffing
Als laatste komt de verhuurdersheffing ook naar boven. En ook al hebben wijzelf of velen van jullie hier niet mee te maken, we lichten het
toch kort toe.
Verhuurdersheffing geldt bij 50 of meer woningen die onder de sociale grens vallen. Klik voor meer info hier
Vrijwel alle partijen willen dit afschaffen zodat het geld geïnvesteerd kan worden in bijvoorbeeld verduurzaming van de woningen.

Hieronder nog de belangrijkste punten per partij die je wellicht wel of niet aan het denken zet om de stemmen op een partij. Stem ze!

VVD

– Alleen WWS toepassen bij woningbouwcorporaties, aankoop middensegment daarmee stimuleren voor investeerders

PVV

– De huurprijs reguleren zodat middenhuur echt middenhuur blijft
– Lagere huren

CDA

– Aanpassen puntensysteem commerciële huursector, gemakkelijker afdwingbaar
– Aanvangshuur toetsbaar door huurcommissie gedurende een jaar
– Lokale overheden kunnen redelijke huurprijs gaan toetsen

D66

– We beperken wettelijk de jaarlijkse huurstijging, ook in de vrije sector en verhuurders mogen een inkomenseis stellen van maximaal driemaal de huur.
– Gemeenten krijgen de mogelijkheid om de aanvangshuur, zelfbewoning en een maximum aan tijdelijke huurcontracten in een wijk te reguleren. Zij krijgen ook geld en instrumenten om te controleren op goed verhuurderschap en excessieve huurprijzen.
– Ook de huurcommissie wordt versterkt om op excessen toe te zien.

GroenLinks

– Bevriezen van te hoge huren
– We schaffen de vrije marktwerking in de huursector voor het grootste deel af. Daardoor gaan de meeste mensen die huren in de vrije sector honderden euro’s per maand minder betalen. De overheid gaat voor meer dan 90 procent van de woningen de maximale huur bepalen; we verplichten het woningwaarderingsstelsel voor woningen met een waarde tot 250 punten.
– Huurders krijgen het recht met terugwerkende kracht een meer dan maximaal toegestane huur aan te vechten, zodat huisjesmelkers niet ongestraft te hoge huren blijven vragen.
– De WOZ-waarde wordt verwijderd uit het woningwaarderingsstelsel om te voorkomen dat de huur in populaire gebieden omhoogschiet.
– We draaien de flexibilisering van huurcontracten terug: een vaste huurovereenkomst wordt weer de norm. Tijdelijke huurcontracten worden alleen toegestaan in logische situaties, zoals verhuur aan studenten of expats.
– We breiden het takenpakket en de capaciteit van de huurcommissie uit en versterken de regels rondom huurbescherming zodat alle huurders eenvoudig hun recht kunnen halen.
– We creëren een eerlijk belastingstelsel door inkomen uit grote vermogens even zwaar te belasten als inkomen uit werk. Box 1, 2 en 3 krijgen daarom dezelfde tarieven.
– Verhuurders in de vrije sector gaan eerlijk belasting betalen. Hun huurinkomsten worden voortaan hetzelfde belast als gewone inkomsten uit werk

SP

– De huren gaan de komende jaren niet omhoog, maar omlaag. Dat doen we in het bijzonder voor de mensen met een lager inkomen. In de toekomst willen we de huren meer koppelen aan het inkomen.
– Om huurders minder afhankelijk te maken van falende marktwerking voeren we voor alle woningen een maximale huurprijs in.

PvdA

– Huren bevriezen tijdens crisis. Dat betekent dat alle huren in Nederland niet stijgen boven de inflatie.
– We gaan de huurbescherming versterken en de vrije sector aan banden leggen. Daarom zorgen we voor eerlijke huren in de vrije sector en perken we de macht van beleggers en pandjesbazen in.
– Onze initiatiefwet om huren in de vrije sector te reguleren wordt per direct ingevoerd. Door het woningwaarderingsstelsel uit te breiden naar de vrije sector en de werking van de WOZ-waarde daarin te beperken, worden de huren fors lager.
– Huurders in de vrije sector kunnen ook terecht bij de Huurcommissie, die meer budget krijgt.
– Met een Prins Bernardbelasting worden pandjesbazen die vijf panden of meer bezitten verplicht om netjes inkomstenbelasting te betalen over de huurinkomsten en vermogenswinsten.
– Vaste huurovereenkomsten worden de norm. Tijdelijke huurovereenkomsten worden afgeschaft.
– In de studentensteden komt er een verhuurdersvergunning naar Gronings voorbeeld. Als verhuurders te hoge huren vragen, mensen intimideren of discrimineren, wordt hun vergunning ingetrokken en mogen ze geen huur meer in rekening brengen. Voor de huurder blijft woonruimte beschikbaar.
– Voor particulieren die een tweede woning kopen wordt de belasting verhoogd.

CU

– De huurprijsbescherming wordt, zeker nu de woningnood zo groot is, uitgebreid naar huurhuizen voor middeninkomens. Dat betekent dat het puntenstelsel dat nu geldt voor sociale huurwoningen, voortaan ook geldt voor woningen tot een huur van circa €1.000 per maand.
– De ChristenUnie wil dat het Rijk gemeenten aanmoedigt een verhuurvergunning in te voeren, zoals de gemeente Groningen heeft gedaan.
– We stimuleren gemeenten om huurteams in te stellen, waar huurders terecht kunnen met vragen en vermoedens dat ze te veel huur betalen.
– De ‘Wet doorstroming huurmarkt’ heeft ongewenste effecten. Vanwege de onbeperkte mogelijkheid om tijdelijke huurcontracten te verstrekken, zijn steeds meer huurders vogelvrij en stijgen de prijzen excessief. Daarom schrappen we deze mogelijkheid uit de wet.
– We willen voorkomen dat woningen uit de sociale huursector verdwijnen door een te hoge WOZ-waarde. De voorgestelde cap van 33% op het aandeel van de WOZ in het woningwaarderingsstelsel wordt daarom aangescherpt tot 25%.

Schrijf je in voor de gratis live online vastgoed training!

Er zijn nog slechts enkele plekken beschikbaar.

Claim jouw gratis plek