fbpx

Artikel 1. Algemeen

1.1       Deze voorwaarden maken deel uit van alle met IBA gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts bindend indien IBA deze schriftelijk heeft bevestigd en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.

1.2       De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever wordt door IBA uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1       Tenzij hierin nadrukkelijk schriftelijk een termijn voor aanvaarding is vermeld, binden aanbiedingen of prijsopgaven IBA niet en gelden deze slechts als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht. Iedere aanvaarde opdracht wordt door IBA deugdelijk en schriftelijk bevestigd aan de opdrachtgever.

2.2       Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt en aanvaard, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan IBA te worden meegedeeld en vervolgens door IBA schriftelijk te worden aanvaard. Worden de wijzigingen mondeling c.q. telefonisch of per mail doorgegeven, dan is het risico daarvan voor de opdrachtgever.

2.3       Indien zulks naar het oordeel van IBA redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van de opdracht, danwel uit de aard van de opdracht voortvloeit, is IBA gerechtigd om namens -en voor rekening van- opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins terbeschikkingstelling van goederen en/of diensten te geven. Indien door bedoelde derden algemene voorwaarden ten opzichte van IBA worden gehanteerd zullen die voorwaarden onverkort ten opzichte van opdrachtgever gelden.

2.4      In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van een opdracht dient zulks schriftelijk door opdrachtgever te geschieden, onverminderd de gehoudenheid van opdrachtgever alsdan IBA onmiddellijk te betalen voor de reeds door haar verrichte werkzaamheden en haar schadeloos te stellen met betrekking tot alle gevolgen, voortvloeiende uit zo een annulering.

2.5       Een aanbieding of offerte gedaan door IBA heeft een geldigheidsduur van 21 dagen, tenzij schriftelijk anders vermeld.

Artikel 3. Levertijden

3.1       Levertijden zijn streeftijden tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk als fatale termijn zijn aangeduid.   

Artikel 4. Levering

4.1       Opdrachtgever is gehouden de medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de uitvoering en de voortgang van de opdracht te doen plaatsvinden.

4.2       De eigendom van geleverde goederen gaat pas over op opdrachtgever zodra deze heeft betaald. Tot aan het tijdstip van betaling is opdrachtgever gehouden de goederen gescheiden van andere goederen en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van IBA te bewaren.

4.3       Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen kan IBA door opdrachtgever slechts gehouden worden aan het leveren van een inspanningsverplichting.

Artikel 5. Herroepingsrecht

5.1.       De opdrachtgever kan de opdracht gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de opdrachtgever het product heeft ontvangen, dan wel heeft ingestemd met het voorstel.

5.2.      Op digitale producten, waaronder de online vastgoed cursus, de mini cursus, training, e-book, dan wel iedere andere online dienst, geldt geen herroepingsrecht. Bij het aangaan van de overeenkomst heeft de opdrachtgever uitdrukkelijk verklaard afstand te doen van het herroepingsrecht en ingestemd met de directe levering van het product.

Het hierboven genoemde geldt ook wanneer er meer dan twee onderdelen/video’s zijn doorlopen van een cursus.

5.3.     Als de opdrachtgever gebruik maakt van het herroepingsrecht dient de opdrachtgever dit binnen de bedenktermijn door middel van een e-mail naar IBA te melden.

5.4.     Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdig uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de opdrachtgever. De opdrachtgever draag took (eventuele) kosten voor het terugzenden van het product.

 

Artikel 6. Dienstverlening

IBA is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst (ten dele) te laten verrichten door IBA in te schakelen derden.

Artikel 7. Prijzen/ betaling

6.1       Alle door IBA opgegeven prijzen zijn inclusief omzetbelasting.

6.2       Alle facturen van IBA dienen binnen 14 dagen na factuurdatum door opdrachtgever te zijn voldaan.

6.3.      IBA behoudt zich het recht voor om bij wanprestatie van de opdrachtgever af te sluiten van de diensten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid 

7.1      Alle partijen zetten zich in voor een goede uitvoering van deze overeenkomst.

7.2      Indien een partij schade lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van een andere partij in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst, is eerstgenoemde partij verplicht om hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk melding te doen aan de tekortkomende partij.

7.3      Indien de niet-nakoming zoals bedoeld in lid 2 te wijten is aan overmacht zoals bedoeld in artikel 6:75BW, nemen partijen onverwijld de benodigde maatregelen om de nadelige gevolgen voor partijen zoveel mogelijk te beperken.

7.4      Van overmacht in het kader van deze overeenkomst is in ieder geval sprake van onvoorziene omstandigheden zoals ernstige schade door natuurrampen, brand of kwade opzet van derden, niet-levering van materialen door hulppersonen, opzet of schuld van hulppersonen, ernstige netwerkstortingen of softwarecrash, ziekte en persoonlijk omstandigheden van onmisbare natuurlijk personen bij deze samenwerking.

7.5      De opdrachtgever kan de opdrachtnemer nooit aansprakelijk stellen in geval van schade als bedoeld in vermogensverlies, persoonlijke schade, dan wel iedere andere vorm van schade.

7.6      De opdrachtnemer bied slechts een adviserende rol aan en kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor de beslissingen genomen door de opdrachtgever.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

8.1       Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op zaken als door IBA aan opdrachtgever geleverd of ter beschikking gesteld berusten uitsluitend bij IBA of haar licentiegevers en opdrachtgever verkrijgt daarvan slechts de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij anders en schriftelijk wordt overeengekomen.

8.2       IBA verleent opdrachtgever slechts het niet-exclusieve recht tot het gebruik van voren bedoelde rechten. Opdrachtgever mag deze rechten uitsluitend aanwenden ten behoeve van haar eigen bedrijf en voor het doel waarvoor zij door IBA aan haar zijn verleend.

8.3       Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van IBA niet aan derden overdraagbaar. Het is opdrachtgever niet toegestaan de rechten te verkopen, te verhuren, te vervreemden of in zekerheid over te dragen of op welke wijze dan ook ter beschikking van derden te stellen.

8.4       Partijen vrijwaren elkaar voor alle aanspraken van derden als gevolg van het niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van een of meer verplichtingen uit deze overeenkomst door zichzelf en/of een door hem ingeschakelde hulppersoon of andere derden. 

Artikel 10. Cessie 

Partijen mogen hun rechten en verplichten onder deze overeenkomst niet overdragen aan een derde zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. 

Artikel 11. Overmacht

10.1    In geval van tijdelijke overmacht is IBA gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht toestand.

10.2    In geval van blijvende overmacht is IBA gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

10.3    Noch in geval van tijdelijke, noch in geval van blijvende overmacht heeft opdrachtgever enig recht op schadevergoeding.

10.4    Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waarop IBA geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor die nakoming in redelijkheid niet van IBA kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden te voorzien zijn of voorzien konden worden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend: oorlog, oproer, werknemersacties, plotseling excessieve ziekte van personeel, overheidsvoorschriften, brand, (natuur)rampen, inbraak, ernstige technische storingen (met name in computerapparatuur) en overmacht aan de zijde van toeleveranciers.  

Artikel 12. Opschorting, ontbinding en wijziging

11.1    Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen alsmede in geval van surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, is IBA gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst:- de uitvoering van de overeenkomst en de direct daarmede samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld en/of- de overeenkomst en de direct daarmede samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; onverminderd de uitoefening van welke andere rechten van IBA dan ook en zonder dat IBA tot enige schadevergoeding is gehouden.

11.2    Indien zich onvoorziene omstandigheden voordien die zodanig zijn, dat van (een van) partijen in redelijkheid geen ongewijzigde instandhouding van deze overeenkomst kan worden verwacht, proberen partijen te komen tot een voor alle partijen aanvaardbare wijziging van de overeenkomst.

11.3    Wijzigingen en/of aanvullingen op deze overeenkomst zijn enkel geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 13.  Privacy Beleid en cookies 

12.1    Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. IBA gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij IBA geen cookies ontvangt.

12.2    IBA respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. IBA zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. IBA gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het winkelen bij IBA zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren. Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website. 

Artikel 14. Rechtskeuze/geschillen

Alle overeenkomsten met IBA worden geregeerd door het Nederlands recht.

 

 

 

Disclaimer

IBA B.V. en zijn coaches zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade als bedoeld in vermogensverlies, persoonlijke schade, dan wel iedere andere vorm van schade. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die er genomen worden. We laten alleen de mogelijkheden zien en kennen de persoonlijke situatie van de opdrachtgever niet.

Ook is het niet toegestaan de inhoud van de trainingen te kopiëren, verkopen dan wel iedere andere vorm van overdragen zonder toestemming van IBA B.V.